داروسازی افق تولید دارو پارس

ما در داروسازی افق فارما در کنار همه ی افرادی ایستاده ایم که در حال مبارزه با چالش های بهداشتی هستند . هدف مجموعه افق بالاتر بردن کیفیت زندگی شما با ارائه بهترین دارو ها و مکمل های موجود در دنیا می باشد . 

Diagnosis and management of iron deficiency in children

Diagnosis and management of iron deficiency in children

Diagnosis and management of iron deficiency in children with or without anemia: consensus recommendations of the SPOG Pediatric Hematology Working…
Atopic dermatitis in children

Atopic dermatitis in children

Randomized trial of vitamin D supplementation for winter-related atopic dermatitis in children Epidemiologic and preclinical data, and a small randomized…
The Role of Vitamins and Minerals in Hair Loss

The Role of Vitamins and Minerals in Hair Loss

The Role of Vitamins and Minerals in Hair Loss: A Review People commonly inquire about vitamin and mineral supplementation and…
Plasma Zinc Levels in Males

Plasma Zinc Levels in Males

Plasma Zinc Levels in Males with Androgenetic Alopecia as Possible Predictors of the Subsequent Conservative Therapy’s Effectiveness Androgenic alopecia (AGA)…
Efficacy of an Oral Supplement in Women

Efficacy of an Oral Supplement in Women

A Double-blind, Placebo-controlled Study Evaluating the Efficacy of an Oral Supplement in Women with Self-perceived Thinning Hair To assess the…
Dietary supplements in dermatology

Dietary supplements in dermatology

Dietary supplements in dermatology: A review of the evidence for zinc, biotin, vitamin D, nicotinamide, and Polypodium Dietary supplements are…